Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování služeb

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky pro poskytování služeb společností CE-PA, spol.  s r.o. (“OP”) platí pro online nabídku služeb dostupnou na stránkách https://konferencefenomen.cz/, které jsou provozovány společností CE-PA, spol. s r.o., IČO: 02229919, DIČ: CZ02229919, se sídlem Vavrečkova 5262, budova 23, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 135806, e-mail: vladka.lukasikova@ce-pa.cz tel.604 750 601 (“Poskytovatel”).

1.2.  Aktuální kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na stránkách https://konferencefenomen.cz/.

1.3.  Tyto OP blíže vymezují práva a povinnosti, jež vzniknou Poskytovateli a zájemci o nabízené služby (“Objednatel”) v souvislosti s uzavřením smlouvy, přičemž předmět služby je vymezen obsahem konkrétní nabízené služby.

1.4.  Tyto OP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem
a Objednatelem.

2.      VYMEZENÍ POJMŮ

2.1.  Vedle pojmů vymezených na jiném místě těchto OP mají níže uvedené pojmy následující význam:

 • Konference” – služba z oblasti vzdělávání nabízená Poskytovatelem na webových stránkách https://konferencefenomen.cz/, kdy se jedná o nabídku několika balíčků účasti na konferenci. Tematické zaměření dané Konference a jednotlivých balíčků je uvedeno u daného ročníku Konference na webových stránkách Poskytovatele;
 • Balíček“ – služba nabízená Poskytovatelem v rámci Konference opravňující Objednatele či Účastníka konference k účasti na určité části Konference dle obsahu tohoto Balíčku;
 • Občanský zákoník” – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů;
 • „Objednatel“ – osoba, která má zájem o služby poskytované Poskytovatelem, tedy o Konferenci, a která s Poskytovatelem uzavírá smlouvu o účasti na Konferenci v rámci konkrétního Balíčku a zavazuje se zaplatit cenu Konference. Objednatel však nemusí být zároveň Účastníkem konference, Konferenci může objednat jak pro svou osobu, tak i (či jen) pro třetí osobu;
 • Podnikatel” – v souladu s ustanovením § 420 Občanského zákoníku osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; za Podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;
 • „Poskytovatel“ – osoba nabízející a poskytující služby, Konferenci, a to v rámci své obchodní činnosti;
 • „Řečník“ – osoba pověřená Poskytovatelem k prezentaci přednášky na Konferenci;
 • „Smlouva“ – smlouva o poskytnutí služby uzavřená akceptací nabídky Poskytovatele Objednatelem, kdy na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli objednané služby (Konferenci) a Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za objednané služby (Konferenci) sjednanou cenu;
 • „Spotřebitel” – v souladu s ustanovením § 419 Občanského zákoníku fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Podnikatelem (Poskytovatelem) nebo s ním jinak jedná;
 • „Účastník konference“ – osoba, která se účastní Konference a která může být odlišná od osoby Objednatele;
 • Zákon o ochraně spotřebitele” – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších přepisů.

3.      SMLOUVA

3.1.  Smlouvu Objednatel s Poskytovatelem uzavře tak, že přijme návrh k uzavření Smlouvy na webových stránkách https://konferencefenomen.cz/ tím, že:

3.1.1.  vybraný Balíček (tematické zaměření v rámci Konference) vloží do košíku; a

3.1.2.  případně uplatní kupón vložením jeho kódu; a

3.1.3. zadá požadované údaje o Objednateli; a

3.1.4.  vyplní osobní a kontaktní údaje za každého přihlášeného Účastníka konference; a

3.1.5. zvolí způsob platby – bankovním převodem dle zaslané faktury se splatností 7 dnů, platební kartou online, nebo okamžitým bankovním převodem; a

3.1.6. odešle (potvrdí) objednávku. Odesláním (potvrzením) objednávky Objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a udělí s nimi souhlas.

3.2.  Poskytovatel není povinen kontrolovat údaje uvedené Objednatelem v objednávce, tyto bude považovat za správné a úplné.

3.3.  Uvede-li Objednatel v objednávce své identifikační číslo (IČO) nebo DIČ, pak bere na vědomí, že jej Poskytovatel považuje za Podnikatele. Je-li Objednatel plátcem DPH v jiném státě, je povinen do dvou (2) hodin kontaktovat Poskytovatele e-mailem a poskytnout mu veškeré vyžádané dokumenty a informace k vystavení daňového dokladu – faktury – bez částky DPH, pokud to příslušné právní předpisy umožňují.

3.4.  Uzavření Smlouvy Poskytovatel neprodleně potvrdí Objednateli informativním e-mailem na Objednatelem zadanou e-mailovou adresu, stejně jako všem přihlášeným Účastníkům konference. Objednatel je povinen seznámit jím přihlášené Účastníky konference s obsahem Smlouvy a s těmito OP. Odkaz na tyto OP bude součástí potvrzovacího e-mailu.

3.5.  Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li sjednáno jinak.

3.6.  Tyto OP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Smlouvu je možné uzavřít také pouze v českém jazyce. Objednatel – Spotřebitel, který má trvalé bydliště nebo je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením Smlouvy v českém jazyce. 

3.7.  Smlouva se uzavírá v souladu s právním řádem České republiky. Je-li Objednatelem Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Není-li Objednatelem Spotřebitel – je Podnikatelem, řídí se vztahy neupravené Smlouvou a těmito OP Občanským zákoníkem. Případná odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP. 

3.8.  Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí Objednatel sám.

3.9.  Objednatel si je vědom, že mu objednáním Balíčku v rámci Konference a účastí na ní nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů či log Poskytovatele nebo třetí strany, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3.10. Smlouvy jsou po jejich uzavření Poskytovatelem archivovány, a to v elektronické formě, a jsou přístupné pouze Poskytovateli.

4.      CENA BALÍČKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Ceny jednotlivých Balíčků jsou uvedeny rovněž včetně daně z přidané hodnoty v aktuální zákonné sazbě. Cena Balíčku je stanovena na webových stránkách Poskytovatele u každého jednotlivého Balíčku zvlášť.

4.2.  V případě, že cena Balíčku nebude Objednatelem uhrazena do 7 dnů ode dne uzavření Smlouvy, Smlouva se následujícím dnem ruší.

4.3.  Objednatel je povinen uhradit cenu Balíčku:

bankovním převodem na základě údajů pro provedení platby sdělených Poskytovatelem e-mailem při potvrzení uzavření Smlouvy. Cena Balíčku je splatná do 7 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Závazek Objednatele uhradit cenu Balíčku je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele; nebo

platební kartou online, přičemž Objednatel bude po odeslání (potvrzení) objednávky přesměrován na platformu Comgate, kde provede úhradu ceny Balíčku ihned pomocí údajů z platební karty; nebo

okamžitým bankovním převodem, přičemž Objednatel bude po odeslání (potvrzení) objednávky přesměrován do svého internetového bankovnictví, kde provede okamžitou úhradu ceny Balíčku s již předvyplněnými údaji o platbě.

4.4.  Je-li tak stanoveno právními předpisy, Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny Balíčku a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.

4.5. Cenu Balíčku lze uhradit i pomocí kupónů, které může Objednatel získat darem od pořadatele či ve spotřebitelské soutěži. Pokud však hodnota kupónu přesahuje cenu Balíčku, nespotřebovaná částka z kupónu se Objednateli nevyplácí, ani na kupónu nezůstává, uplatněním kupónu se použije na úhradu ceny Balíčku celá hodnota kupónu.

5.      POSTUP PŘED USKUTEČNĚNÍM KONFERENCE

5.1.  Poskytovatel před samotným započetím Konference zajistí studijní materiály, Řečníky, prostory pro konání Kurzu, občerstvení pro Účastníky konference, doprovodný program, a to v závislosti na obsahu Balíčku.

5.2.  Objednatel a Poskytovatel se dohodli na tom, že v případě, kdy nebude obsazenost Konference vyšší než 50%, a to do termínu možného objednávání Konference a jednotlivých Balíčků,  je Poskytovatel oprávněn Konferenci, či jen jednotlivý Balíček, zrušit.

5.3.   Poskytovatel si dále vyhrazuje právo zrušit Konferenci či Balíček z důvodu nepředvídatelných okolností nebo z důvodu vyšší moci.

5.4.   V případě zrušení Konference dle bodu 5.2. nebo 5.3. těchto OP nabídne Poskytovatel Objednateli náhradní termín konání Konference, nebo mu vrátí cenu Konference (Balíčku), a to poukázáním na bankovní účet, z něhož byla cena Konference (Balíčku) uhrazena.

5.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu programu Konference či na změnu jednotlivých Řečníků, a to bez jakýchkoliv dopadů na práva a povinnosti Objednatele či Účastníka konference.

5.6.  V případě, kdy Konference se má konat do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy mezi Objednatelem, který je Spotřebitelem, a Poskytovatelem, žádá tímto výslovně Objednatel, aby Poskytovatel začal poskytovat objednané služby, tedy aby byla Konference realizována i ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. 

5.7. Přibližně jeden týden před konáním Konference zašle Poskytovatel všem Účastníkům konference e-mail s připomenutím termínu Konference.

5.8. Objednatel má možnost před započetím Konference odstoupit od Smlouvy uzavřené s Poskytovatelem (vyjma zákonného odstoupení dle čl. 8 těchto OP), a to za podmínek dále uvedených. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy v období 15 (patnáct) a více dní přede dnem konání Konference, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu stornopoplatku ve výši 50% ceny Balíčku. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy v období 14 (čtrnáct) až 7 (sedm) dní přede dnem konání Konference, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu stornopoplatku ve výši 85% ceny Balíčku. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy v období 6 (šest) a méně dní přede dnem konání Konference, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu stornopoplatku ve výši 100% ceny Balíčku. Pro odstranění pochybností se při počítání dnů dle tohoto článku den konání Konference do výpočtu nezahrnuje. Odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku může Objednatel zaslat na adresu sídla Poskytovatele, případně e-mailem na adresu: radka.dvorakova@ce-pa.cz. Odstoupením od Smlouvy dle tohoto článku se Smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou tak povinny vrátit si vše, co jedna od druhé obdržely, a to do 14 dnů ode dne zrušení Smlouvy. Poskytovatel je však oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku z titulu uplatněného stornopoplatku vůči Objednateli proti pohledávce Objednatele z titulu vrácení ceny Balíčku po odstoupení od Smlouvy.

5.9. Objednatel je oprávněn změnit jednotlivé přihlášené Účastníky. Údaje o náhradním Účastníkovi (jméno, příjmení, e-mail) musí Objednatel nahlásit Poskytovateli nejpozději do 10. 03. 2024, a to na e-mail: radka.dvorakova@ce-pa.cz. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.

6.      KONÁNÍ KONFERENCE

6.1.  Poskytovatel upozorňuje, že veškeré Poskytovatelem poskytnuté materiály Účastníkům konference, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k materiálům poskytnutým Účastníkům konference. Obsah materiálů poskytnutých Poskytovatelem Účastníkům konference nelze upravovat, šířit, uvést je do elektronické podoby ani k nim vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemný souhlas.

6.2.  Poskytovatel je oprávněn bez náhrady ihned ukončit, zkrátit či jinak omezit Konferenci nebo změnit její program z důvodu vyšší moci, živelné události, bezpečnosti Objednatele či jiných osob či z jiných závažných důvodů vyplývajících ze skutečností nezávisejících na vůli či moci smluvních stran. 

6.3. Podpisem prezenční listiny a účastí na Konferenci Účastník konference souhlasí, a to již bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce Konference pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 Občanského zákoníku, a to v rámci zobrazení celé Konference nebo její části. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je Účastníkem konference udělován Poskytovateli na dobu neurčitou. Účastník konference je oprávněn tento souhlas odvolat.

6.4. Účastník konference bere na vědomí, že v místě konání Konference mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. K pořizování těchto záznamů není v souladu s ustanovením § 89 Občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, pokud jsou tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.  

7.      REKLAMACE

7.1. Veškeré stížnosti a reklamace vůči Konferenci musí být učiněny bez zbytečného odkladu, a to nejlépe vyplněním reklamačního formuláře umístěného zde a zaslaného bez zbytečného odkladu písemně či e-mailem Poskytovateli.

7.2. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Poskytovatel se s Objednatelem mohou písemně dohodnout jinak. Poskytovatel vydá Objednateli potvrzení, které zašle na e-mail Objednatele, o tom, kdy Objednatel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem, jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Poskytovatel vydá Objednateli potvrzení, které zašle na e-mail Objednatele o datu a způsobu vyřízení reklamace.

8.      ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

8.1.  Objednatel, který je Spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, není-li právo na odstoupení od Smlouvy vyloučeno právními předpisy, zejména pak ustanovením § 1837 Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení lze realizovat na základě formuláře přiloženého k těmto OP. 

8.2.  Odstoupení od Smlouvy dle Článku 8.1 může Objednatel zaslat na adresu sídla Poskytovatele, případně e-mailem na adresu: kurzy@ce-pa.cz Poskytovatel potvrdí Objednateli e-mailem bez zbytečného odkladu, že mu odstoupení od Smlouvy bylo doručeno.  

8.3.  Odstoupením od Smlouvy dle Článku 8.1 se Smlouva od počátku ruší.

8.4.  V případě odstoupení od Smlouvy dle Článku 8.1 vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Objednatele do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Objednatelem.

8.5.  V případě, kdy Konference se má konat do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem, žádá tímto výslovně Objednatel, aby Poskytovatel začal poskytovat objednané služby, tedy aby byla Konference realizována i ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. 

9.   DORUČOVÁNÍ

9.1. Oznámení týkající se vztahů Poskytovatele a Objednatele, zejména týkající se odstoupení od Smlouvy, musí být učiněna písemně na adresu Poskytovatele či Objednatele, nebo e-mailem. 

9.2. Smluvní strany mohou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Objednatelem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Poskytovatele.

10.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smlouva uzavřená po nabytí účinnosti těchto OP se v rozsahu neupraveném Smlouvou řídí těmito OP a právním předpisy České republiky.

10.2. Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto OP či Smlouvy, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku těchto OP a Smlouvy. 

10.3. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Objednatelem jakožto Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel – Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ0: 000 20 869, www.adr.coi.cz. V rámci tohoto řešení se bude postupovat dle pravidel uvedených na www.adr.coi.cz. Objednatel – Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4. Případné spory, které vzniknou na základě či v souvislosti se Smlouvou, budou soudně řešeny podle právních předpisů České republiky věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

10.5. Tyto OP jsou platné a účinné ode dne 10.10.2023.

Formuláře ke stažení

Provozovatel platební brány

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Newsletter plný inspirace

Noví řečníci, rozhovory, business&tech inspirace,...

Odebírat newsletter

Partneři konference

Děkujeme partnerům ročníku 2024

Generální partner

ARICOMA

Hlavní partner

DFMG

Zlatý partner

CSAS

Stříbrný partner

UTB

Bronzový partner

Continental
Trexima

SMART partneři

MUNIPOLIS
UPCZ
Fabis
UOL účetnictví
Tymbe
VOLTEON
Logio
QPAG

Patron Industry stage

Mediální partneři

Podporovatelé

Zlínský kraj
Město Zlín
RELOCZECH
Město Zlín
Grizly
TON
Postabezhranic
Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje

Patron Business stage

Organizátor konference

CE-PA - Vzdělávání a rozvoj firem

Chcete být také součástí jedinečné konference?
Ozvěte se nám:

Chci být partnerem konference
Konference Fenomén - lgoo white

6. ročník byznysové konference
Business | Innovation | HR | Industry

20. 3. 2025 - Zlín, FHS UTB

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY

Vlaďka Snášel Lukašíková
+420 604 750 601

KONTAKT PRO PARTNERY

Tomáš Klein
+420 602 566 225

ORGANIZÁTOR KONFERENCE

CE-PA spol. s.r.o.
vzdělávání a rozvoj firem

Konference Fenomén © 2023 | CE-PA spol. s.r.o.

Cookies a osobní údaje | Obchodní podmínky

symbiosa.studio
Loga - platební brána
Spirála rozvoje a design úspěchu - patička